Privacy Verklaring:

Rikkers Gitaarbouw hecht grote waarde aan uw privacy.
Wij versturen geen ongewenste mail, en vragen en bewaren enkel uw naam, telefoonnummer en email adres zodat we u kunnen bereiken voor een bouwopdracht of reparatie.

Hieronder vindt u de tekst waarin dat alles officieel staat uitgelegd.

U kunt deze tekst ook hier als pdf document downloaden.

PRIVACYVERKLARING Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen

Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02068405, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorie‘n natuurlijke personen van wie Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) klanten;
b. alle overige personen die met Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen contact opnemen of van wie Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van eventuele (tijdelijke) medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; Deze persoonsgegevens bestaan uit: (voor-)naam, emailadres, telefoonnummer en merk en soort instrument en eventueel factuuradres.

3. Doeleinden verwerking
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een bouw- of reparatie overeenkomst en de betaling voor verrichte werkzaamheden;

4. Rechtsgrond
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vöör de intrekking;
b. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen persoonsgegevens verwerken. Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen sluit indien nodig met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzijn dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
b. gegevens van (tijdelijke) medewerkers en zzp'ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

9. Wijzigingen privacystatement
Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen door een e-mailbericht te sturen naar vragen@rikkersgitaarbouw.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Rikkers Gitaarbouw & Contrabassen door een e-mailbericht te sturen naar vragen@rikkersgitaarbouw.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).